Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่านได้กดลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกจากของเว็บไซต์ของเราอย่างสิ้นเชิง

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้ เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล” บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง